Termeni și condiții

1. Definiții

a) Deluxerie.ro, cu sediul în Olanda, cu numărul Camerei de Comerț 86595431, este denumită vânzător în acești termeni și condiții generale.

b) Cealaltă parte a vânzării este denumită cumpărător în acești termeni și condiții generale.

c) Părțile sunt vânzătorul și cumpărătorul împreună.

d) Contractul se referă la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părți.

2. Aplicabilitatea termenilor și condițiilor generale

a) Acești termeni și condiții se aplică tuturor cotațiilor, ofertelor, acordurilor și livrărilor de servicii sau bunuri efectuate de către vânzător sau în numele acestuia.

b) Abaterea de la acești termeni și condiții este posibilă numai dacă părțile au convenit în mod explicit în scris.

3. Plata

a) Prețurile produselor pot fi modificate fără notificare prealabilă. Vânzătorul este complet liber să stabilească prețurile și reducerile pentru serviciile sau produsele care urmează să fie oferite pe site.

b) Se pot aplica taxe de transport suplimentare, așa cum sunt determinate și specificate în cadrul taxelor de transport și livrare. (Pentru mai multe informații, vă rugăm să citiți secțiunea 6 din acești termeni de utilizare.) Utilizatorul este obligat să plătească această taxă în plus față de taxele aferente produselor comandate.

c) În cazul unor erori de preț sau al unor informații incorecte despre produse, ca urmare a unor erori tipografice sau de sistem, Deluxerie își rezervă dreptul de a anula comenzile cu informații incorecte fără alte obligații față de client, chiar și după primirea confirmării comenzii sau a confirmării de expediere.

4. Oferte, cotații și preț

a) Ofertele sunt fără obligație, cu excepția cazului în care în ofertă este menționat un termen de acceptare. În cazul în care oferta nu este acceptată în termenul stabilit, oferta va deveni nulă.

b) Termenele de livrare din oferte sunt orientative și nu dau dreptul cumpărătorului la dizolvare sau la despăgubiri în cazul în care acestea sunt depășite, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în mod expres în scris.

c) Ofertele și cotațiile nu se aplică în mod automat comenzilor repetate. Părțile trebuie să convină în mod explicit în scris asupra acestui aspect.

d) Prețul menționat în oferte, cotații și facturi constă în prețul de achiziție, inclusiv TVA-ul datorat și orice alte taxe guvernamentale.

5. Dreptul de retragere

a) Consumatorul are dreptul de a denunța contractul în termen de 30 de zile de la primirea comenzii, fără a da niciun motiv (drept de retragere). Perioada începe din momentul în care comanda (integrală) este primită de consumator.

b) Nu există un drept de retragere în cazul în care produsele sunt fabricate la comandă în conformitate cu specificațiile sale sau au un termen de valabilitate scurt.

c) Consumatorul poate utiliza un formular de retragere de la vânzător. Vânzătorul este obligat să îl pună la dispoziția cumpărătorului imediat după solicitarea acestuia.

d) În timpul perioadei de retragere, consumatorul va manipula produsul și ambalajul cu grijă. El va despacheta sau va utiliza produsul doar în măsura în care este necesar pentru a evalua dacă va returna vânzătorului produsul cu toate accesoriile furnizate și – dacă este posibil în mod rezonabil – în ambalajul original de transport, în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare.

6. Modificări ale contractului

a) În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că, pentru executarea corespunzătoare a misiunii, este necesar să se modifice sau să se completeze lucrările care urmează să fie efectuate, părțile vor ajusta contractul în consecință, în timp util și în urma unei consultări reciproce.

b) În cazul în care părțile convin ca acordul să fie modificat sau completat, termenul de finalizare a prestației poate fi afectat. Vânzătorul va informa cumpărătorul despre acest lucru cât mai curând posibil.

c) În cazul în care modificarea sau completarea acordului are consecințe financiare și/sau calitative, vânzătorul va informa în prealabil cumpărătorul în scris.

d) În cazul în care părțile au convenit asupra unui preț fix, vânzătorul va indica în ce măsură modificarea sau completarea acordului va duce la depășirea acestui preț.

e) Contrar dispozițiilor celui de-al treilea paragraf din prezentul articol, vânzătorul nu poate percepe costuri suplimentare dacă modificarea sau completarea este rezultatul unor circumstanțe care îi pot fi atribuite.

7. Livrarea și transferul riscurilor

a) De îndată ce articolul cumpărat a fost primit de cumpărător, riscul se transferă de la vânzător la cumpărător.

8. Cercetare, reclamații

a) Cumpărătorul este obligat să verifice bunurile livrate în momentul livrării, dar în orice caz în cel mai scurt termen posibil. În acest sens, cumpărătorul trebuie să cerceteze dacă calitatea și cantitatea bunurilor livrate corespund cu ceea ce părțile au convenit sau, cel puțin, dacă calitatea și cantitatea corespund cerințelor care li se aplică în traficul (comercial) normal.

b) Reclamațiile cu privire la deteriorarea, lipsa sau pierderea bunurilor livrate trebuie să fie depuse de către cumpărător la vânzător în scris în termen de 10 zile lucrătoare de la data livrării bunurilor.

c) În cazul în care reclamația este considerată întemeiată în termenul stabilit, vânzătorul are dreptul fie să repare sau să livreze din nou, fie să anuleze livrarea și să trimită cumpărătorului un credit pentru acea parte din prețul de achiziție.

d) Abaterile minore și/sau uzuale și diferențele de calitate, cantitate, dimensiune sau finisare nu pot fi invocate împotriva vânzătorului.

e) Reclamațiile cu privire la un anumit produs nu au nicio influență asupra altor produse sau piese aparținând aceluiași contract.

f) Reclamațiile nu vor mai fi acceptate după ce cumpărătorul a prelucrat produsele.

9. Eșantioane și modele

a) În cazul în care un eșantion sau un model a fost prezentat sau furnizat cumpărătorului, se presupune că acesta a fost furnizat doar cu titlu indicativ, fără ca articolul care urmează să fie livrat să fie obligatoriu conform cu acesta. Acest lucru este diferit dacă părțile au convenit în mod explicit că articolul care urmează să fie livrat va corespunde cu acesta.

b) În cazul contractelor referitoare la bunuri imobile, suprafața sau alte dimensiuni și indicații sunt, de asemenea, prezumate a fi doar orientative, fără ca bunul care urmează să fie livrat să trebuiască să corespundă acestora.

10. Livrare

a) Livrarea are loc ” din fabrică / magazin / depozit”. Acest lucru înseamnă că toate costurile sunt în sarcina cumpărătorului.

b) Cumpărătorul este obligat să ia în primire bunurile în momentul în care vânzătorul le livrează sau dispune să i se livreze sau în momentul în care aceste bunuri sunt puse la dispoziția sa în conformitate cu contractul.

c) În cazul în care cumpărătorul refuză să preia livrarea sau este neglijent în ceea ce privește furnizarea de informații sau instrucțiuni necesare pentru livrare, vânzătorul are dreptul de a depozita bunurile pe cheltuiala și pe riscul cumpărătorului.

d) În cazul în care bunurile sunt livrate, vânzătorul are dreptul de a percepe orice costuri de livrare.

e) În cazul în care vânzătorul are nevoie de informații de la cumpărător pentru executarea contractului, termenul de livrare va începe după ce cumpărătorul a pus aceste informații la dispoziția vânzătorului.

f) Un termen de livrare declarat de vânzător este orientativ. Acesta nu este niciodată un termen limită. În cazul în care termenul este depășit, cumpărătorul trebuie să notifice în scris vânzătorul cu privire la nerespectarea termenului.

g) Vânzătorul are dreptul să livreze bunurile în părți, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel în scris sau dacă livrarea parțială nu are o valoare independentă. Vânzătorul are dreptul de a factura aceste părți separat la livrarea în părți.

11. Forța majoră

a) În cazul în care vânzătorul nu își poate îndeplini, nu își îndeplinește la timp sau nu își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile care îi revin în temeiul contractului din cauza unui caz de forță majoră, acesta nu este răspunzător pentru daunele suferite de cumpărător.

b) Prin forță majoră, părțile înțeleg în orice caz orice circumstanță pe care vânzătorul nu a putut să o ia în considerare în momentul încheierii contractului și în urma căreia cumpărătorul nu se poate aștepta în mod rezonabil la executarea normală a contractului, cum ar fi boala, războiul sau pericolul de război, războiul civil și revolta, hărțuire, sabotaj, terorism, pană de curent, inundație, cutremur, incendiu, ocuparea companiei, greve, excluderea muncitorilor, modificarea măsurilor guvernamentale, opțiuni de transport și alte perturbări în activitatea vânzătorului.

c) În plus, părțile înțeleg prin forță majoră împrejurarea că societățile furnizoare de care vânzătorul depinde pentru executarea contractului nu își îndeplinesc obligațiile contractuale față de vânzător, cu excepția cazului în care vânzătorul poate fi învinuit pentru acest lucru.

d) În cazul în care apare o situație menționată mai sus, în urma căreia vânzătorul nu își poate îndeplini obligațiile față de cumpărător, atunci aceste obligații vor fi suspendate atât timp cât vânzătorul nu își poate îndeplini obligația. În cazul în care situația menționată în fraza anterioară a durat 30 de zile calendaristice, părțile au dreptul de a dizolva acordul în scris, în totalitate sau parțial.

e) În cazul în care forța majoră continuă mai mult de trei luni, cumpărătorul are dreptul de a dizolva acordul cu efect imediat.

Dizolvarea este posibilă numai prin scrisoare recomandată.

12. Transferul de drepturi

a) Drepturile părții în temeiul prezentului contract nu pot fi transferate fără acordul prealabil scris al celeilalte părți. Această dispoziție se aplică ca o clauză cu efect asupra dreptului de proprietate, astfel cum se menționează la articolul 3:83, al doilea paragraf, din Codul civil olandez.

13. Retenția proprietății și dreptul de retenție

a) Bunurile prezente la vânzător, precum și bunurile și piesele livrate rămân proprietatea vânzătorului până când cumpărătorul a plătit integral prețul convenit. Până la acel moment, vânzătorul poate invoca rezerva de proprietate și poate prelua bunurile.

b) În cazul în care sumele convenite a fi plătite în avans nu sunt plătite sau nu sunt plătite la timp, vânzătorul are dreptul de a suspenda lucrările până la plata părții convenite. În acest caz, există o întârziere a creditorului. În acest caz, o întârziere de livrare nu poate fi invocată împotriva vânzătorului.

c) Vânzătorul nu este autorizat să gajeze sau să greveze în orice alt mod bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate.

d) Vânzătorul se obligă să asigure bunurile livrate cumpărătorului sub rezerva proprietății și să le mențină asigurate împotriva incendiilor, exploziilor și daunelor cauzate de apă, precum și împotriva furtului și să pună polița la dispoziție pentru inspecție la prima cerere.

e) În cazul în care bunurile nu au fost încă livrate, dar avansul sau prețul convenit nu a fost plătit în conformitate cu contractul, vânzătorul are dreptul de reținere. În acest caz, bunul nu va fi livrat până când cumpărătorul nu a plătit integral și în conformitate cu acordul.

f) În caz de lichidare, insolvență sau suspendare a plăților cumpărătorului, obligațiile cumpărătorului sunt imediat exigibile și plătibile.

14. Răspundere

a) Orice răspundere pentru daune care rezultă din sau în legătură cu executarea unui contract este întotdeauna limitată la suma care este plătită în cazul respectiv de polița (polițele) de asigurare de răspundere civilă încheiată (încheiate). Această sumă este majorată cu valoarea deducerilor în conformitate cu polița relevantă.

b) Răspunderea vânzătorului pentru daunele rezultate din intenția sau din neglijența intenționată a vânzătorului sau a subordonaților săi de conducere nu este exclusă.

15. Obligația de a reclama

a) Cumpărătorul este obligat să raporteze imediat vânzătorului reclamațiile cu privire la lucrările efectuate. Plângerea conține o descriere cât mai detaliată a deficienței, astfel încât vânzătorul să poată răspunde în mod adecvat.

b) În cazul în care plângerea este justificată, vânzătorul este obligat să repare bunurile și să le înlocuiască, dacă este necesar.

16. Legea aplicabilă și instanța competentă

a) Legislația olandeză se aplică în mod exclusiv oricărui acord între părți.

b) Instanța olandeză, din districtul în care Deluxerie este stabilită / menține un cabinet / are biroul său, are competență exclusivă pentru a judeca orice litigiu între părți, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

c) Se exclude aplicabilitatea Convenției de la Viena privind vânzările.

d) În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestor termeni și condiții generale sunt considerate excesiv de oneroase în cadrul unei proceduri judiciare, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare în totalitate.